Header image
 

 
 

Finland

Finland är Sveriges grannland i öster. Landet består av ett stort fastland med lång kuststräcka mot Östersjön och Finska viken. Utanför kusten finns skärgårdsöar. Till Finland räknas även det mer eller mindre självständiga Åland. Närmaste grannar landvägen är Sverige, Norge och Ryssland. Söder om Finland, mitt över Finska viken, ligger Estland.

Historia

Den svenska tiden Finland utgjorde en del av Sverige i över 600 år, från medeltiden fram till början av 1800-talet. Under denna tid utkämpade Sverige och Ryssland åtskilliga krig om herraväldet över Finland. Vid freden i Nöteborg 1323 avtalades att nuvarande västa och södra Finland skulle höra till Sverige, medan östra Finland skulle lyda under Ryssland. Genom de senare krigen på 1500- och 1600-talen utvidgades det svenska Finland avsevärt. Efter krigen på 1700-talet förlorade Sverige dock en del områden, och år 1809 tog Ryssland slutligen makten över hela Finland. Finland en del av Ryssland Under det ryska styret var Finland ett autonomt, det vill säga självstyrt, storfurstendöme vars förvaltning sköttes av Finlands egen regering, senaten, men vars storfurste var den ryske tsaren. Under den ryska tiden fick Finland en egen valuta och i den ryska armén ingick länge ett separat finskt truppförband. Finländarna utnyttjade skickligt sin autonoma ställning för att främja sina egna intressen. Under den här epoken stärkte det finska språket, den finska kulturen och det finska näringslivet sin ställning avsevärt. I början av 1900-talet ansträngdes dock relationerna mellan till följd av tsarväldets förryskningspolitik, som finländarna inte kunde acceptera. Finland blir självständigt Efter oktoberrevolutionen i Ryssland godkände den finländska riksdagen den 6 december 1917 en självständighetsförklaring, som innebar att Finland bröt sig loss från Ryssland. I början av 1918 utkämpades ett bittert inbördeskrig mellan de röda, arbetarna, och de vita, borgarna och bönderna. Kriget slutade i maj 1918 med de rödas nederlag. Det självständiga Finland blev en republik, och fick i stället för kung och kejsare en president som väljs av folket på sex år. Den lagstiftande makten innehas av en folkvald riksdag. Vinterkriget och fortsättningskriget Sovjetunionen angrep Finland den 30 november 1939 och det så kallade vinterkriget bröt ut. Under andra världskriget utkämpade Finland två krig med Sovjetunionen, först vinterkriget 1939-1940 och därefter ännu det s.k. fortsättningskriget 1941-1944. Som en följd av krigen förlorade Finland Karelen och andra områden till Sovjetunionen. De 430 000 finländare som var bosatta i dessa områden tvingades lämna sin hembygd som flyktingar och spreds över hela kvarvarande Finland. Det viktigaste var ändå att Finland aldrig ockuperades under andra världskriget, utan bevarade sin självständighet trots områdesförlusterna. Finland efter krigen Efter krigen var Finlands ställning osäker. Till en början var man rädd för att Sovjetunionen skulle göra Finland till ett kommunistiskt land på samma sätt som man gjort i de andra östeuropeiska grannländerna. Finland lyckades dock skapa goda relationer till Sovjetunionen, bevara sitt demokratiska samhällssystem och öka handeln med de västliga länderna. Landet tvingades dock länge gå en utrikespolitisk balansgång mellan öst och väst. Den ekonomiska utvecklingen i landet var mycket gynnsam under efterkrigstiden. Finland exporterade i synnerhet papper och andra skogsindustriprodukter, vilket gav en stabil grund för välfärdsutvecklingen. Den offentliga servicen utvecklades; bland annat skapades offentliga utbildnings-, hälsovårds- och socialskyddssystem som gjorde landet till en modern välfärdsstat.

Geografi

Landet består av ett stort fastland med lång kuststräcka mot Östersjön och Finska viken. Utanför kusten finns skärgårdsöar. Till Finland räknas även det mer eller mindre självständiga Åland. Närmaste grannar landvägen är Sverige, Norge och Ryssland. Söder om Finland, mitt över Finska viken, ligger Estland.

Ekonomi

Den finländska ekonomin har under de senaste hundra åren haft en mycket snabb och dramatisk utveckling. Under denna tid har landet utvecklats från ett jordbrukssamhälle till ett högteknologiskt kunskapssamhälle. Finlands viktigaste exportprodukter är elektronik och elindustriprodukter, cellulosa och papper, maskiner och anläggningar, metallindustriprodukter, transportmateriel, trävaror och kemikalier. Finland är en stor importör av råvaror och energi.

Klimat

Finlands klimat är tack vare Golfströmmen tämligen gynnsamt jämfört med klimatet på motsvarande breddgrader på andra håll. Det är både maritimt och kontinentalt påverkat. Kontinentaliteten, som kännetecknas av varma somrar och kalla snörika vintrar, tilltar med avståndet från havet och är därför mest utpräglat i nordost. Mildast är klimatet i sydvästra Finland där årsmedeltemperaturen ligger på ca 6 grader. Vinterns längd är i norr 200 dagar och i sydväst 100 dagar. Den termiska sommarens längd (dygnets medeltemperatur > 10 grader) är 4 månader vid sydkusten och 2,5 månader i nordligaste Lappland. Finlands högsta uppmätta temperatur är mätt i Libelits den 29 juli år 2010, rekordet är 37,2 grader celsius. Den lägsta uppmätta temperaturen påträffades 28 januari år 1999 i kommunen Kittilä i en by som heter Pokka, detta rekord är -51,5 grader celsius.

Religion

I motsats till Sverige, där Svenska kyrkan skilts från staten, har således Finland valt att behålla sina statskyrkor. * Religion: lutheraner 82,4 %, ortodoxa 1 %, annan 1 %, ingen 15 % (2006)

Snabbfakta


Huvudstad: Helsingfors
Nationaldag: 6 december (självständighetsdagen, 1917)
Stadsskick: Republik
BNP per capita : 36 015 US dollar (2005)
Valutaenhet: euro
Invånare: 5.2 milj. (2005)
Area: 338 145 km², varav 33 522 km² vatten
Antal sjöar: 188 000


 


Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2