Header image
 

 
 

Lettland

Lettland är ett land i Östeuropa. Landet är ett av tre baltstater och gränsar till Estland i norr, Litauen i söder, Ryssland i öst, Vitryssland i sydöst och Östersjön i väst.

Historia

Letterna har sedan tidig historia varit en folkgrupp med ett eget språk och en egen identitet. Den första självständiga lettiska staten grundades dock först efter det första världskriget. Fram till dess hade det territorium som idag utgör Lettland under århundraden dominerats av andra, större nationer: tyskar, svenskar, polacker, ryssar. Under det medeltida Hansaförbundets tid blev Riga ett betydande handelscentrum vid Östersjön. Efter strider mellan Sverige och Polen hamnade Livland under den svenska kronan då Riga 1621 erövrades av Gustav II Adolf. Under den svenska tiden (1621-1710) skedde en viss invandring från Sverige och de ekonomiska förbindelserna mellan Livland och Sverige stärktes. Efter nederlaget vid Poltava år 1709 och gradvis under 1700-talet blev de områden som idag är Lettland en del av tsarryssland. 1918 utropades Lettland till en självständig stat, men från 1940 utsattes landet för tre på varandra följande ockupationer. Efter Molotov-Ribbentroppakten kom Lettland våren 1940 under sovjetisk styre och införlivades som en republik i Sovjetunionen. I juni 1941 anföll Nazityskland Sovjetunionen och ockuperade Baltikum under åren 1941-1944. Hösten 1944 återtog Röda Armén Baltikum som åter kom att falla under sovjetiskt styre - ett styre som kom att vara under 47 år. Den 21 augusti 1991 utropade sig Lettland åter självständigt.

Geografi

Den lettiska naturen är ganska lik den sydsvenska. Lettland ligger på en moränplatå och är ganska platt. Maximala höjden över havet är inte mer än 300 meter. I området finns ett antal sjöar, myrmarker och åar. Totalt finns det över 5 000 sjöar i landet och över tusen vattendrag. De största vattendragen är Dvina, Venta, Lielupe och Gauja.

Ekonomi

Omkring 2/5 av Lettlands yta är jordbruksmark. Där odlas spannmål, potatis, sockerbetor och grönsaker. Vidare produceras fläsk, kött och mejerivaror. Den odlade marken tillhörde under sovjettiden jordbrukskollektiv, men har nu privatiserats. Problemet är, att det saknas bl.a. moderna jordbruksmaskiner. En typ av jordbruksproduktion, som är mycket viktig i det lettländska samhället, är den privata odlingen av köksväxter m.m.

Klimat

Klimatet är tempererat och behagligt och påminner om det sydliga svenska vädret.

Religion

Runt hälften av letterna bekänner sig inte till någon religion, cirka 20% är lutheraner och lika många är katoliker. Resten tillhör övriga religioner.

Snabbfakta

Republik.
Yta : 64.600 km2.
Invånare/km 2: 41.
Befolkning 2.35 miljoner invånare.

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2