Header image
 

 
 

Polen

Utmed Östersjöns södra strand ligger republiken Polen med gränser mot Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder samt Ukraina och Vitryssland i öster. I nordöst har landet också kort gräns mot Litauen och den lilla enklaven vid Kaliningrad som är en del av Ryska federationen.

Historia

Bildandet av en polsk stat räknas allt som oftast till år 966 då landet kristnades under kung Mieszko den förste. År 1386 ingick Polen i en union med storhertigdömet Litauen och Polen-Litauen hade sin största geografiska utbredning under 1400-talet, då samväldet sträckte sig från Östersjön i norr till Svarta havet i söder. I slutet av 1700-talet delades ett starkt försvagat Polen mellan Ryssland, Österrike och Preussen. Efter en tredje delning 1795 upphörde landet att existera som självständig stat. I fredsuppgörelsen efter första världskriget 1918 återupprättades, efter 123 år, den polska staten. Statsöverhuvud blev ledaren för befrielsekampen, marskalk Jozef Pilsudski. I och med Tysklands angrepp på Polen den 1 september 1939 (och Sovjetunionens anfall den 17 september 1939) inleddes det andra världskriget. Polen blev skådeplatsen för stora delar av kriget och drabbades mycket hårt. Förlusterna bland befolkningen samt de ekonomiska och materiella förlusterna var enorma. Krigsslutet 1945 ledde även till att Polens gränser ändrades varvid man erhöll delar av östra Tyskland som kompensation för stora områden i östra Polen som gick förlorade. Stora folkförflyttningar ägde rum och från att ha varit ett flernationellt land, blev Polen en monoetnisk nation. Efter kriget inleddes en sovjetisering av Polen som pågick fram till 1989. Kommunistpartiet styrde med stöd från Moskva och ett planekonomiskt system tillämpades efter sovjetisk modell, dock med undantag för jordbrukssektorn. Motståndet mot regimen organiserades under den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet med dess ledare Lech Walesa och under 1980-talet började vissa förändringar att äga rum. Rundabordsförhandlingarna mellan regimen och Solidaritet 1989 ledde till en överenskommelse om delvis fria val, som vanns med stor majoritet av oppositionen. Året därpå upplöstes kommunistpartiet och Lech Walesa blev landets förste demokratiskt valde president. Planekonomin ersattes av ett marknadsekonomiskt system. Utvecklingen sedan kommunismens sammanbrott har präglats av många regeringsskiften, samtidigt som den parlamentariska demokratin och marknadsekonomin har konsoliderats.

Geografi

I huvudsak består Polen av lågland. Drygt 75 % av landet utgörs av den central europeriska slättens östra del. Hela slätten utbreder sig tvärs över Europa från Ryssland i öster tända till Frankrikes västkust. Låglandet innehåller flera olika landskapstyper som skapats under tidigare istider. Endast längst i söder förekommer bergsområden. Från norr till söder kan Polen delas in i fem geografiska skilda zoner: Kustslätten, sjödistriktet, det centrala låglandet, höglandet i söder och bergkedjorna. Östersjökusten består i nordväst av vikar och laguner med breda sandstränder och höga snaddyner. Söder om kustslätten löper den så kallade baltiska landryggen som vid Gdansk når fram till Östersjön. Området med låga kullar omger det sandiga, sjörika landskapet Pommern. Därpå följer det stora centrala låglandet som omfattar en tredjedel av landets yta. Här finns Polens bästa jordbruksmark med vidsträckta, lätt böljande slätter som täcks av bördiga lössjord och genomkorsas av träskartade floddalar. Polens högsta berg ligger vid den slovakiska gränsen Rysy 2 499 möh.

Ekonomi

Sedan början av 90-talet har den polska ekonomin utvecklats mycket snabbt och övergången från planhushållning till marknadsekonomi har gått smidigt. Den privata sektorn svarar uppskattningsvis för c:a 75% av sysselsättningen och bidrar med mot¬svarande procentsats till BNP. Jordbruket är alltjämt en viktig sektor i det polska samhället, framförallt på det sociala och politiska planet. EU-inträdet har haft stor betydelse för utvecklingen av den polska ekonomin.

Klimat

I landets södra och östra delar råder ett utpräglat fastlandsklimat med kalla, torra vintrar och varma, något regnigare somrar. I nordväst mildras klimatet av närheten till havet och dominerande västliga vindarna. Somrarna blir därför svalare än resten av landet.

Religion

I Polen är 90% av befolkningen katoliker.

Snabbfakta

Yta: 312 683 km2.
Högsta punkt: Rysys 2 499 m ö h.
Längsta flod: Wisla 1 086 km.
Folkmängd: 38,079,000 (2009, IMF) inv.
Huvudstad: Warszawa.
Officiellt språk: Polska.
Viktigaste näringar: Jordbruk och fiske, gruv och tillverkningsindustri, handel.

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2